Non-Teaching Staff

Faculty- Non-Teaching Staff

Senior college faculty

Junior college faculty

Non-Teaching Staff

Sr.No
Name
Designation
Contact
1. Shri. Prashant K Deshmukh Head Clerk 9405426284
2. Shri.Vijay V. Sadanshive Sr. Clerk 9423425306
3.

Shri.Ganesh V. Bharati

Shri. Umesh B. Wankhede

Jr. Clerk

Jr. Clerk (MCVC)

9423425309

9403310629

4. Ku. Sadhana R. Khonde Library Attendant 8600556067
5. Sau.Savita D. Tipare Peon 9561625461
6. Shri.Sachin R.Tikar

Peon

8805145422
7. Shri. Nandkishor G. Pawar Peon 9970671530